13.2 C
Kołobrzeg
17 maja 2022
Także.pl
Image default

MWiK ogłasza przetarg na nieruchomość położoną w Dygowie

Prezes Zarządu Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Kołobrzegu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, dotyczący sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Dygowo.

 • Położenie i opis nieruchomości – ul. Kołobrzeska, Dygowo
 • Oznaczenie geodezyjne
 • Nr działki – 408  
 • Nr KW – KW KO1L/00035152/9
 • Powierzchnia – 4800 m2
 • Opis nieruchomości – Działka zlokalizowana jest bezpośrednio przy drodze nr 163 około 12 km od Kołobrzegu. Działka jest zabudowana nieruchomością  gruntową. Budynek gospodarczy 1-kondygnacyjny. Działka leży w terenie w pełni uzbrojonym, główne nitki sieci przebiegają w ulicy Kołobrzeskiej. Na działce występuje zadrzewienie.  
 • Przeznaczenie – Studium: teren zabudowy usług wielofunkcyjnych; dopuszcza się dodatkowo zabudowę mieszkaniową i nieuciążliwą działalność gospodarczą – A1.10.
 • Forma zbycia nieruchomości – własność 
 • Cena wywoławcza w zł netto 700.000, – (bez VAT 23%)
 • Wadium w zł – 70.000, –    
 • Postąpienie minimalne w zł – 7.000, – 
 1. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
 2. Ewentualna wycinka drzew i krzewów na działce może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia w odrębnym postępowaniu. 
 3. Warunkami uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2019 roku na rachunek Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu  w Banku Pekao S.A. 59 1240 6654 1111 0000 4968 3385; za datę wpłaty wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na rachunek sprzedającego;
 4. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się na dzień 22 czerwca 2019 roku. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kołobrzegu do godziny 12.00. 
 5. Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów, o których mowa w pkt 4 dokona kwalifikacji osób do uczestnictwa w przetargu, wywieszając listę osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń w dniu 22 czerwca 2019 roku o godz. 14.30.
 6. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest zapoznać się z istniejącym stanem prawnym, technicznym, sposobem zagospodarowania oraz stanem faktycznym nabywanej działki; przeznaczeniem nieruchomości; ewentualnie posadowionymi na nieruchomości sieciami, urządzeniami i infrastrukturą techniczną, w szczególności ograniczającymi lub mającymi wpływ na możliwości zagospodarowania nabywanej nieruchomości.
 7. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia terenu w stanie zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 roku w sali  konferencyjnej (nr 14) siedzibie Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Kołobrzegu, ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg o godzinie 10.00.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu – warunkiem jest podanie konta, na które powinno być zwrócone wadium. O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie poinformowany w terminie 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona nabywcą nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie zawartych w ww. zawiadomieniu sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy ponosi nabywca. Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność. 

Osoba wyznaczona do kontaktu: Marta Roguska – Bartnik – inspektor ds. organizacji i nadzoru, tel. 94 306 74 27 / 883 048 007 lub pod adresem e-mail: m.bartnik@mwik.kolobrzeg.pl

 Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

  

Powiązane wpisy

Ogłoszenie: MWiK zatrudni elektryka na oczyszczalni ścieków

Redakcja

W Rymaniu, Dębicy, Leszczynie i Mirowie zostanie wstrzymany dopływ wody

Redakcja

Zawiadomienie: Nie będzie wody na Rybackiej

Redakcja