23.3 C
Kołobrzeg
8 sierpnia 2020
Także.pl

Zmiana nazw ulic (ważna informacja dla mieszkańców)

Zawiadamiamy właścicieli nieruchomości i mieszkańców Miasta Kołobrzeg, że została zakończona procedura zmiany nazw ulic. Od dnia 18 sierpnia 2017r. ulegają zmianie dotychczasowe nazwy niżej wymienionych ulic:

 • ul. Walki Młodych – na ulicę o nazwie aleja św. Jana Pawła II na podstawie Uchwały Nr XXXIV/493/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 2017r.;
 • ul. Władysława Kniewskiego – na ulicę o nazwie ul. Jagiellońska na podstawie Uchwały Nr XXXIV/494/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 2017r.;
 • ul. Zbowidowców – na ulicę o nazwie ul. Komandorska na podstawie Uchwały Nr XXXIV/495/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 14 lipca 2017r.

Ponadto informujemy, że zgodnie art. 5 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U.2016r. poz.744) zmiana nazwydokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową, pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

W związku ze zmianą, mieszkańcy ww. ulic powinni wykonać następujące czynności:

 • Urząd Skarbowy należy wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne NIP-3 – dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zmianę adresu zamieszkania zgłaszają przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym, np. przy rozliczeniu podatkowym na druku ZAP-3.
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych – osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych na formularzu ZUS-ER-WZD-01 lub w dowolnej formie pisemnej do ZUS. Właściwą do rozpatrzenia wniosku jest jednostka, która przyznała i wypłaca świadczenie.
 • Dostawca energii elektrycznej – zmianę danych adresowych dokonuje się na właściwym dla dostawcy energii elektrycznej wniosku lub w dowolnej formie pisemnej na adres dostawcy, po uprzedniej konsultacji z biurem obsługi klienta danego dostawcy.
 • Dostawca gazu ziemnego – zmianę danych adresowych dokonuje się na właściwym dla dostawcy gazu ziemnego wniosku lub w dowolnej formie pisemnej na adres dostawcy, po uprzedniej konsultacji z biurem obsługi klienta danego dostawcy.
 • Operatorzy telekomunikacyjni itp. (telefony stacjonarne i sieci komórkowe, telewizje kablowe i satelitarne, dostawcy internetu) – należy zgłosić zmianę adresu zamieszkania po uprzedniej konsultacji z biurem obsługi klienta danego operatora.
 • Banki – należy zgłosić zmianę adresu zamieszkania osobiście w siedzibie banku bądź w formie pisemnej, po uprzedniej konsultacji z biurem obsługi klienta danego banku.

W związku z dokonanymi zmianami nazw ulic, Prezydent Miasta Kołobrzeg zwraca się z prośbą do zarządców jak i właścicieli budynków, usytuowanych przy:

 • alei św. Jana Pawła II – dawna ul. Walki Młodych;
 • ul. Jagiellońskiej – dawna ul. Władysława Kniewskiego;
 • ul. Komandorskiej – dawna ul. Zbowidowców

o umieszczenie w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Numery porządkowe nieruchomości nie uległy zmianie. Jednocześnie, proponuje się, aby na tabliczce, oprócz numeru porządkowego, zamieszczona była aktualna nazwa ulicy. Umieszczenie na budynku tabliczki z informacją o numerze porządkowym nieruchomości wraz z aktualną nazwą ulicy ma zasadnicze znaczenie dla działania na tym terenie służb tj. Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Gazowego, Pogotowia Energetycznego itp.

UWAGA!

Prezydent Miasta Kołobrzeg informuje, że właściciele nieruchomości położonych przy ww. ulicach mogą wystąpić o nieodpłatną tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości wraz z aktualną nazwą ulicy w ramach „Jednolitego Systemu Identyfikacji Turystycznej”. Warunkiem uzyskania ww. tabliczki jest złożenie wniosku w terminie do 29 września 2017 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 12, 78-100 Kołobrzeg.

Dla jednego numeru porządkowego, objętego zmianą nazwy ulicy, przysługuje możliwość wystąpienia o jedną darmową tabliczkę z numerem porządkowym i aktualną nazwą ulicy.