11.1 C
Kołobrzeg
19 września 2020
Także.pl

Szkoła Rodzenia Bocianek z nowym pomieszczeniem

Szkoła Rodzenia Bocianek wzbogaciła się o nową salę, w której prowadzone będą zajęcia teoretyczne i praktyczne dla przyszłych rodziców.

Głów­nym celem Szkoły Rodzenia Bocianek przy Re­gio­nal­nym Szpi­ta­lu w Ko­ło­brze­gu jest pomoc ro­dzi­com ocze­ku­ją­cym na­ro­dzin dziec­ka, przy­go­to­wa­nie do świa­do­me­go po­ro­du oraz po­dej­mo­wa­nia no­wych ról i wy­zwań zwią­za­nych z ro­dzi­ciel­stwem. Dzisiaj szkoła rodzenia wzbogaciła się o nową salę. Regionalny Szpital w Kołobrzegu wyremontował pomieszczenie z środków własnych. Ponadto Tomasz Szukalski zasponsorował sprzęt multimedialny. Celem inwestycji było zwiększenie komfortu przyszłych rodziców korzystających z usług przyszpitalnej szkoły.

Szkoła rodzenia posiada świetne warunki, bardzo dobry sprzęt i wykwalifikowaną kadrę – mówiła Anna Mieczkowska, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Szko­ła Ro­dze­nia Bocianek po­sia­da w swo­jej ofer­cie m.​in.: wy­kła­dy i warsz­ta­ty edu­ka­cyj­ne, ćwi­cze­nia fi­zycz­ne z re­ha­bi­li­tan­ta­mi i fi­zjo­te­ra­peu­ta­mi, po­ra­dy i kon­sul­ta­cje die­te­tycz­ne, spo­tka­nia z psy­cho­lo­giem, za­ję­cia z pierw­szej po­mo­cy no­wo­rod­ka oraz kon­sul­ta­cje in­dy­wi­du­al­ne.