20 C
Kołobrzeg
11 sierpnia 2020
Także.pl

Obywatel Ukrainy przymusowo wydalony z Polski

24-leni obywatel Ukrainy został przymusowo wydalony z Polski po kontroli, jaką w ubiegłym tygodniu przeprowadzili w Kołobrzegu funkcjonariusze Straży Granicznej. Mężczyzna nie miał dokumentów uprawniających go do pobytu w Polsce, figurował w wykazie osób niepożądanych i był skazany prawomocnymi wyrokami sądowymi, m.in. za ułatwianie prostytucji oraz czerpanie z tego korzyści majątkowych.

Zaczęło się od rutynowej kontroli drogowej samochodu bmw, którym kierował cudzoziemiec. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu stwierdzili, że oprócz zastrzeżenia w wykazie mężczyzna nie ma wizy lub innego dokumentu uprawniającego go do pobytu w Polsce. Cudzoziemiec otrzymał decyzję nakazującą powrót z przymusowym charakterem wykonalności i pod konwojem został doprowadzony do granicy. W trakcie postępowania strażnicy graniczni zebrali materiał dowodowy, którego ocena wykazała, że zachowanie cudzoziemca w ciągu ostatnich pięciu lat stanowiło zagrożenie dla ochrony porządku publicznego. W tym czasie dwukrotnie był skazany prawomocnymi wyrokami sądu. Przestępstwa dotyczyły ułatwiania innym osobom uprawiania prostytucji i czerpania z niej korzyści majątkowych, przemocy wobec kobiet w celu zmuszania ich do dalszego świadczenia usług seksualnych i znieważenia funkcjonariuszy Policji. Wobec cudzoziemca została wydana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzja o wydaleniu z racji wykonywania pracy niezgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, od której złożył odwołanie. Warunkowy tryb zawieszenia orzeczonych wobec niego kar pozbawienia wolności nie okazał się na tyle skuteczny, aby zapobiec kolejnym naruszeniom prawa. Z tych wszystkich względów cudzoziemiec został przewieziony na granicę polsko-ukraińską i przymusowo wydalony z Polski.

Decyzje o zobowiązaniu do powrotu otrzymało w tygodniu jeszcze dziesięcioro obywateli Ukrainy, którzy – jak ustalili funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej – naruszyli obowiązujący w Polsce porządek prawny. 6 cudzoziemców musi opuścić Polskę, ponieważ nielegalnie wykonywało pracę, 2 osoby, bo nie posiadały wizy lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce, cel i warunki pobytu innej osoby były niezgodne z deklarowanym, inna osoba przeterminowała w Polsce swój pobyt. Komendanci Placówek SG z Kołobrzegu, Gdańska, Szczecina, Gdyni i Krynicy Morskiej orzekli wobec nich o zakazie ponownego wjazdu do Polski od 6 do 12 miesięcy.

info: MOSG