10 C
Kołobrzeg
22 września 2020
Także.pl

Model 3D wraku przy wejściu do portu

W okresie od czerwca do sierpnia 2016 roku Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu realizowało projekt badawczy: Rozpoznanie podwodnych stanowisk archeologicznych w ramach badań AZP obszarów morskich. Głównym celem podjętych prac było rozpoznanie wejścia do portu w Kołobrzegu pod kątem lokalizacji i ewidencji podwodnych stanowisk archeologicznych w postaci historycznych wraków statków i okrętów.

Kołobrzeg ze względu na swoje położenie w środkowej części południowego wybrzeża Bałtyku stanowił od zarania dziejów ważny ośrodek handlowy. To tutaj od czasów średniowiecza funkcjonowały warzelnie znanej na całą Europę soli. Z racji ograniczonych możliwości przyjmowania dużych statków w kołobrzeskim porcie część z nich musiała oczekiwać na rozładunek na specjalnie do tego celu wyznaczonym akwenie poza portem – redzie. Silne sztormy nawiedzające tą część wybrzeża powodowały liczne wypadki i zatonięcia kotwiczących przed portem jednostek. Dodatkowych strat “od strony morza” przysparzały Kołobrzegowi konflikty zbrojne, które kilkukrotnie doprowadziły do zniszczenia samego portu i cumujących w nim statków.

Dotychczas, w tym rejonie nie prowadzono żadnych systematycznych badań archeologicznych związanych z poszukiwaniem śladów bytności człowieka na tym odcinku wybrzeża.
Ciężar prac położono zatem na lokalizacji w obszarze badawczym jak największej ilości nowych stanowisk archeologicznych i zabytkowych przedmiotów. Ze względu na nieinwazyjny charakter badań, główny nacisk położono na rozpoznanie wyznaczonego obszaru z wykorzystaniem aparatury hydroakustycznej oraz późniejszej, podwodnej weryfikacji namierzonych obiektów.

Badania możliwe był do przeprowadzenia dzięki pomocy:

– firmy ESCORT Sp. z o.o., która zrealizowała etap badań sonarowych;

– firmy Digital Archaeology, która wykonała podwodną dokumentację fotogrametryczną zabytkowych obiektów zlokalizowanych pod wodą;

– Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej „TRYTON” z Kołobrzegu – specjalistycznej jednostki płetwonurków, która pomogła z logistyką i organizacją prac terenowych;

– Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz Uniwersytetu Gdańskiego, które udzieliły wsparcia w zakresie merytorycznym oraz pomogły w kwerendzie źródłowej;

– Zakładu Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych UW Service, które wypożyczyło niezbędny sprzęt nurkowy do realizacji podwodnej prospekcji.

– Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza

Część kosztów projektu pokryto ze środków Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na cele badawcze Muzeum.

Projekt: Rozpoznanie podwodnych stanowisk archeologicznych w ramach badań AZP obszarów morskich w rejonie Kołobrzegu dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.